Available languages:
各国议会联盟和妇女署报告:妇女参政仍停滞不前
20 Mar 2017 - 各国议会联盟(IPU)和联合国妇女署3月15日发布的《2017年妇女参政地图》提供的数据表明,2015年以来,世界范围内在政府行政部门和议会中的女性人数增长出现停滞不前局面。
Close
各国议会联盟和妇女署报告:妇女参政仍停滞不前
29 Mar 2017
01:54:31
English
29 Mar 2017
01:54:31
Original
29 Mar 2017
02:18:02
English
29 Mar 2017
02:18:02
Original
29 Mar 2017
02:18:02
Français
28 Mar 2017
02:53:54
English
28 Mar 2017
02:53:54
Original
28 Mar 2017
02:53:54
Français
28 Mar 2017
03:01:19
English
28 Mar 2017
03:01:19
Français